środa, 4 maja 2016

Straszno...coraz straszniejPowołał ją w 2011 r. ówczesny premier Donald Tusk. Zarządzenie z dnia 27 kwietnia ws. zniesienia Rady zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie 1 czerwca 2016 r. Wynika z niego, że przewodniczący Rady odwołuje ją w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zarządzenia. W tym terminie przewodniczący ma również przedstawić Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji działań Rady. Radę ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji powołał w 2011 roku ówczesny premier Donald Tusk. Zarządzenie znowelizowano w 2013 r. Na jego mocy szefem Rady zostawał minister właściwy ds. informatyzacji lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu bądź podsekretarz. (http://www.tvn24.pl)
Obowiązki Rady Do zadań Rady należało zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. Ponadto Rada zajmowała się m.in. monitorowaniem i analizowaniem obszarów występowania tych zjawisk w życiu publicznym, prowadzeniem działań promocyjnych oraz przedstawianiem Radzie Ministrów raz na dwa lata planu działań. W skład Rady wchodzili przedstawiciele ministerstw w randze co najmniej podsekretarza stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego i zastępcy komendanta głównego policji, komendanta głównego straży pożarnej, rzecznika praw pacjenta i szefa służby cywilnej.

A tymczasem:

http://www.tvn24.pl/coraz-wiecej-nacjonalizmu-w-polsce-sondaz-millward-brown-dla-tvn24,640871,s.html
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz