poniedziałek, 27 lipca 2020

Bo zupa była za słona...


„Konwencja stambulska stanowi w Polsce integralną formę ochrony kobiet przed przemocą domową. Dokument ten jest wspólnym aktem wielu europejskich krajów, które jednoczą się w kwestii walki z dyskryminacją na tle płciowym

 Najważniejsze zapisy konwencji stambulskiej

W treści konwencji stambulskiej znajduje się kilka istotnych ze społecznego punktu widzenia cytatów. Według krytyków są one najlepszą odpowiedzią na to, dlaczego rząd nie powinien jej wypowiadać.
1. Niniejsza konwencja ma na celu:
a. ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

b.przyczynienie się do eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz wspieranie rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w tym poprzez wzmocnienie pozycji kobiet;
c. stworzenie szeroko zakrojonego planu ramowego, polityk i działań na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
d. zacieśnianie międzynarodowej współpracy mającej na celu likwidację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;

e. zapewnienie wsparcia i pomocy organizacjom i instytucjom władzy wykonawczej w skutecznej współpracy na rzecz wypracowania zintegrowanego podejścia do likwidacji przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
W art. 4 konwencji stambulskiej wspomniane jest, że strony podejmują niezbędne działania prawne i inne, aby promować i chronić prawa wszystkich osób, w szczególności kobiet do wolnego od przemocy życia. Dodatkowo wspomniane jest, że środki te powinny być gwarantowane bez dyskryminacji ze względu na:
 • płeć biologiczną,
 • płeć kulturowo-społeczną,
 • rasę,
 • kolor skóry,
 • język,
 • religię,
 • poglądy polityczne i inne,
 • pochodzenie narodowe lub społeczne,
 • przynależność do mniejszości narodowej,
 • własność,
 • urodzenie,
 • orientację seksualną,
 • tożsamość płciową,
 • wiek,
 • stan zdrowia,
 • niepełnosprawność,
 • stan cywilny,
 • status uchodźcy lub migranta lub inny.
 •  
W art. 12 pt.: "Idea niższości kobiet" widnieje, iż strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn.
Artykuły 13 i 14 dotyczą z kolei edukacji w zakresie ochrony przed przemocą. W treści tych punktów widnieje, że celem tego rodzaju działań jest zwiększenie świadomości oraz zrozumienia różnych przejawów form przemocy objętych zakresem niniejszej Konwencji, ich oddziaływania na dzieci, a także potrzeby zapobiegania przemocy w społeczeństwie.

Pełną treść Konwencji stambulskiej można znaleźć po tym linkiem

Na specjalnie zwołanej konferencji 25 lipca minister Zbigniew Ziobro oświadczył, że zapisy antyprzemocowej Konwencji Stambulskiej mogłyby... doprowadzić do wzrostu przemocy. I ogłosił, że składa wniosek o wypowiedzenie Konwencji.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz